Going. | Tydzień Węgierski: Metoda Kodaly'a - warsztaty muzyczne dla dzieci - Gdański Teatr Szekspirowski

Tydzień Węgierski: Metoda Kodaly'a - warsztaty muzyczne dla dzieci

12:00 | Niedziela, 3 grudnia 2017
Gdański Teatr Szekspirowski

Warsztat

5 zł

5 zł

METODA KODALYA, warsztaty muzyczne dla dzieci | Tydzień Węgierski
Metoda wychowania muzycznego wg Zoltana Kodaly’a jest powszechnym na Węgrzech systemem kształcenia dzieci.

Zoltan Kodlay to węgierski kompozytor, etnograf, muzykolog, pedagog i reformator systemu nauczania muzyki w szkolnictwie węgierskim, nazywanego Węgierskim Systemem Wychowania Muzycznego.

Na metodę Kodlay’a składa się: śpiew własny dziecka – interpretacja oraz poprawna intonacja, rytmika i emisja głosu; słuchanie muzyki – relatywne kształcenie słuchu oraz wprowadzenie węgierskiej muzyki ludowej i muzyki ludowej różnych narodów stanowiącej podstawowy materiał nauczania.

Muzykolog twierdził, że muzyka musi być dostępna dla wszystkich ludzi, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Wyszedł od przeświadczenia, że im prędzej rozpocznie się przygodę dziecka z obcowaniem z muzyką, tym lepiej dla niego. Dzieje się tak, ponieważ dzięki śpiewaniu piosenek wzbogaca się świat uczuć dziecka, kształtuje się jego wrażliwość muzyczna oraz postawa estetyczna, a to owocuje w późniejszych latach.

Zoltan Kodaly swoją metodę nauczania muzyki oparł na rodzimym folklorze węgierskim, ponieważ muzyka ludowa była zawsze związana z życiem, kulturą, religią, przyrodą itd. Nie jest więc skomplikowana. Śpiewanie tych pieśni stanowi ową szczególną Kodaly’owską formę wychowania muzycznego, gdzie największy nacisk kładzie się na interpretację oraz poprawną intonację, rytmikę i emisję. Mówiąc o materiale użytym do ćwiczeń, należy podkreślić kilkunastoletni okres pracy etnograficznej Kodaly’a, który zaowocował powstaniem zbiorów pieśni ludowych w większości wykorzystanych w podręcznikach szkolnych.
Drugim bardzo ważnym czynnikiem po śpiewie własnym dziecka jest metoda relatywnego kształcenia słuchu, czyli inaczej względna.

U Kodaly’a zawsze pierwszy stopień gamy w tonacjach durowych jest nazywany „do”, zaś w tonacjach molowych jest to „la”. Tak więc uczeń, który nauczy się czytać nuty według tego systemu w jednej tonacji, będzie je również czytał w kolejnych -pozostałych, nie będzie miał żadnych trudności z transpozycją melodii w innych kluczach oraz będzie biegle rozpoznawał i śpiewał interwały. Metoda Kodaly’a zasadniczo różni się od stosowanej powszechnie w Polsce metody absolutnej tym, że można w krótkim czasie nauczyć sprawnie czytać nuty osoby w każdym wieku, nieposiadające wiedzy teoretycznej. W metodzie absolutnej zaś nabycie wiadomości teoretycznych jest warunkiem rozpoczęcia nauki czytania nut. Z uwagi na swą prostotę i łatwość zastosowania i przyswajania metoda ta jest stosowana z powodzeniem w szkołach różnych szczebli na całym świecie.

Z metodą relatywnego kształcenia słuchu ściśle związana jest fonogestyka. Polega ona na śpiewaniu „razem z ręką”. Układ dłoni oznacza zgłoski solmizacyjne, a ruch ręki w górę lub w dół wskazuje na „ruch melodii”. Pomaga to w nauce czytania nut głosem. Fonogestyka jest bezcenna przy uczeniu dzieci, ponieważ ułatwia wyobrażanie sobie wysokości dźwięku i umożliwia śpiewanie solmizacją nawet wówczas, gdy dzieci nie znają jeszcze zapisu dźwięków na pięciolinii.

W śpiewaniu bardzo ważne jest też poczucie rytmu. Przy ćwiczeniach rytmicznych w metodzie Kodaly’a wykorzystywana jest tataizacja. Polega ona na nadaniu poszczególnym wartościom rytmicznym odpowiadających im sylab rytmicznych. Są to: „ta” dla ćwierćnuty (oraz dla półnuty i całej nuty, przy czym odpowiednio jest przedłużana samogłoska „a”); „ti” dla ósemki; „to” dla szesnastki; „sza” dla pauzy ćwierćnutowej; „es” dla pauzy ósemkowej. Przy odczytywaniu tematów rytmicznych tą metodą dzieci szybciej uczą się wartości nut i pauz, ponieważ wypowiadają te wartości na głos.

Uzyskiwaniu wybitnych wyników w metodzie Kodaly’a niewątpliwie sprzyja również trzeci element jakim jest organizacja powszechnego wychowania muzycznego. We wszystkich 8 – letnich szkołach węgierskich wychowanie muzyczne obejmuje dwie godziny tygodniowo a w liceach 1-2 godziny.

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  przyroda     kodlaya     nalezy     dzwiekow     wiadomosci     calym     interpretacja     podrecznikach     wowczas     najwiekszy     etnograf     metode     zyciem     znaja     interpretacje     nieposiadajace     wybitnych     ksztalcenie     wegierskim     wyszedl     tonacjach     rytmicznym     solmizacyjne     metody     kluczach     latwosc     tych     emisja     prostote     obcowaniem     ksztaltuje     zbiorow